Wizja i Misja Zespołu Szkół Specjalnych nr 14

    Wizja stanu funkcjonowania Zespołu odpowiada na zdefiniowane problemy i potrzeby. Efektem podjętych działań będzie usprawnienie i rozwój szkół wchodzących w skład zespołu, zarówno w obszarze pracy z uczniem i jego rodzicami, jak i w zakresie oferty edukacyjno-wychowawczej, stylu zarządzania, budowania zespołu pracowniczego, otwarcia Zespołu Szkół na społeczność lokalną, ośrodki uniwersyteckie, organizacje pozarządowe i wolontariat, czy w końcu unowocześnienie i doposażenie bazy lokalowej, której posiadanie jest w obecnych czasach warunkiem koniecznym do prowadzenia skutecznego procesu edukacyjnego i wychowawczego.

Wizja:

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 to szkoła otwarta na każdego ucznia i rodzica, aktywizująca i inspirująca do rozwoju poprzez mądre towarzyszenie dziecku, uwzględniające jego potencjały i ograniczenia, które jest prowadzone w atmosferze dialogu i wzajemnego poszanowania. To szkoła przyciągająca atrakcyjną ofertą edukacyjno-wychowawczą, budująca relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz wewnątrz zespołu pracowniczego, stanowiąca miejsce integracji i współpracy ponad podziałami.

Misja:

Każde dziecko przychodzące na świat jest wyjątkowe i ma do odegrania swoją rolę – my tylko pomagamy Ci ją znaleźć.

Skip to content