Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zss14.pl


Zespół Szkół Specjalnych nr 14

os. Sportowe 28 31-966 Kraków

tel. 12 644 34 17 email: zss14@mjo.krakow.pl


Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: luty 2018 r.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe
Na stronach www.zss14.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Żabiński, email: marcin.zabinski@zss14.pl; nr tel. 12 644 34 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna (h2)
Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=242&mmi=18161).


Siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 14:
budynek główny – os. Sportowe 28
filia – os. Górali 18
spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


W zakresie dostępności architektonicznej:
Budynek główny:
1) przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych, (podjazdy, komunikacja pionowa – windy),
Filia:
2) przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych, (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie)

 

Skip to content