Rekrutacja

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Urzędu Miasta Krakowa została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego. (przejdź do EK-16)

ZASADY REKRUTACJI DO:

Szkoły Podstawowej nr 71

Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok w miarę posiadanych wolnych miejsc (szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej).
Rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna). Postępowanie rekrutacyjne prowadzi powołana przez dyrektora Komisja.
Podstawą przyjęcia ucznia jest:
– orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
– skierowanie wydane przez Urząd Miasta Krakowa (dla uczniów zamieszkałych w Krakowie)
– skierowanie starosty powiatu (dla uczniów zamieszkałych poza Krakowem)
– pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Od września 2017 roku szkoła przyjmuje dzieci od 3 roku życia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Podstawą zakwalifikowania dziecka na zajęcia jest opinia specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

ZASADY REKRUTACJI DO:

Branżowej Szkoły I stopnia nr 31

Szkoła prowadzi rekrutację na kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami uczniów w ustalonych przez szkołę terminach. Rekrutację prowadzi powołana przez dyrektora Komisja. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego kandydata.
Kandydaci do Branżowej Szkoły składają następujące dokumenty:
– podanie o przyjęcie do szkoły
– aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etap szkoły ponadpodstawowej
– aktualna opinia psychologiczno-pedagogiczna
– świadectwo ukończenia szkoły
– zaświadczenie o wynikach egzaminu OKE
– zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie, na kierunkach branży turystyczno – gastronomicznej wymagane są badania SANEPID-u ( szkoła wydaje skierowanie na badania)
– dwa zdjęcia do legitymacji
– karta zdrowia ucznia
– orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
– skierowanie wydane przez Urząd Miasta Krakowa (dla uczniów zamieszkałych w Krakowie)
– skierowanie starosty powiatu (dla uczniów zamieszkałych poza Krakowem).
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje w dniu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły nie później niż 30 czerwca.
Kandydat ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji do dyrekcji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
W przypadku wolnych miejsc i spełnienia w/w wymogów, dyrektor może przyjmować uczniów w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

Szkoła prowadzi rekrutację na kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami uczniów w ustalonych przez szkołę terminach. Rekrutację prowadzi powołana przez dyrektora Komisja. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego kandydata.
Kandydaci do Branżowej Szkoły składają następujące dokumenty:
– podanie o przyjęcie do szkoły
– aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etap szkoły ponadpodstawowej
– aktualna opinia psychologiczno-pedagogiczna
– świadectwo ukończenia szkoły
– orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane na podstawie badań SANEPID-u ( szkoła wydaje skierowanie na badania)
– dwa zdjęcia do legitymacji
– karta zdrowia ucznia
– orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada)
– skierowanie wydane przez Urząd Miasta Krakowa (dla uczniów zamieszkałych w Krakowie)
– skierowanie starosty powiatu (dla uczniów zamieszkałych poza Krakowem).
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje w dniu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły nie później niż 30 czerwca.
Kandydat ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji do dyrekcji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
W przypadku wolnych miejsc i spełnienia w/w wymogów, dyrektor może przyjmować uczniów w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Zasady rekrutacji  na  zawodowe kursy kwalifikacyjne

Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w zawodach w których kształci. Nabór odbywa się w czerwcu i w przypadku wolnych miejsc dodatkowo w sierpniu.
Kandydat składa deklarację (wniosek) udziału w kursie, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Na kierunkach branży turystyczno – gastronomicznej wymagane są badania SANEPID-u (szkoła wydaje skierowanie na badania). W przypadku większej ilości kandydatów niż wolnych miejsc, pierwszeństwo mają osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się kryteria określone w przepisach prawa oświatowego. Listę przyjętych kandydatów umieszcza się na tablicy ogłoszeń do dnia 30 czerwca.

Deklaracja udziału w kursie kwalifikacyjnym
Skip to content