Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja

PLAKAT CKT-2 2020_zss14

 

Projekty dotyczące utworzenia
Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Łączna wartość projektów 25.909.381,71 zł.

1) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 061 843,46 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Budowlanych nr 1(ZSB Nr 1),
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych (ZSGD i GW),
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

2) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 7 462 351,19 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 (ZSM Nr 1),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM Nr2),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3(ZSM Nr3),
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNiG),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

3) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 724 351,15 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (ZS Ek. Nr1),
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 (ZSG Nr 1),
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 (ZSG Nr 2),
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 (ZSS Nr 14),
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW Nr 1),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

4) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno–elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 5 528 842,00 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 (ZSEl. Nr 1),
Zespoł Szkół Elektrycznych nr 2 ( ZSEl. Nr 2),
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEn.),
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ),
Zespół Szkół nr 1 (ZS Nr1),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

5) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo–leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 1 161 121,20 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZPGNiG),
Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ Nr 1).

6) „Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno–usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 6 970 872,71 zł.
Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Chemicznych(ZSCH) ,
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1(ZS Ek.nr1),
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
Zespół Szkół nr 1(ZSnr 1),
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDiGW),
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 (ZSM nr 2),
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (ZSP-M),
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚiM),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).


Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.
CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Zadania w projektach:
1) zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,
2) stypendia dla uczniów zdolnych,
3) staże dla uczniów w przedsiębiorstwach,
4) staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.


W Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie na os. Sportowym 28 realizowany będzie projekt 9 kursów doskonalących rozwijanie umiejętności i zainteresowań zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej „Organizacja przyjęć okolicznościowych”.
Tematyka zajęć realizowana będzie w formie 4 godzinnych bloków:
• zastosowanie florystyki w dekoracji stołów na różne okazje 12 godz.
• nakrywanie stołów na różne okazje 8 godz.
• sporządzanie napojów zimnych 4 godz.
• sporządzanie napojów gorących 4 godz.
• sporządzanie deserów 12 godz.
• sporządzanie zakąsek 12 godz.
W ramach projektu zakupiony będzie sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do realizacji projektu.
Uczniowie będą również mogli skorzystać z zajęć z doradztwa zawodowego.
Program kursu „Organizacja przyjęć okolicznościowych” realizowany będzie w okresie 2022/2023.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ II

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 5 RODO Oświadczenie uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. 6 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. 7 oświadczenie o braku udziału

Zał. 8 Regulamin udzielania stypendiów uczniom zdolnym szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

Sprawozdanie z projektu: ,,Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej”
Kurs: Organizacja przyjęć okolicznościowych.

Zakończyły się kursy w ramach 2 edycji projektu: ,,Centrum kompetencji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej”. W kursie ,,Organizacja przyjęć okolicznościowych” wzięło udział przez 2 lata w sumie 54 uczniów (9 grup po 6 uczniów po 48 godzin, cukiernicy, kucharze i pracownicy pomocniczy obsługi hotelowej).
Głównym zadaniem kursu była poprawa jakości kształcenia poprzez powiązanie oferty edukacyjnej z oczekiwaniami rynku pracy, zwłaszcza w kontekście osób niepełnosprawnych, ukierunkowane na zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych specjalnych.
Celem kursu było nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych takich jak: kreatywność (poprzez wykonywanie ciekawych zakąsek, deserów i sposobów ich podania), umiejętność uczenia się (uczeń ma rozwinąć umiejętności nabywania i przyswajania nowej wiedzy poprzez wykonywanie napojów i potraw na podstawie receptur, czytanie receptur ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu), umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (ma się nauczyć jak współpracować z innymi, komunikowanie się w grupie np. poprzez wspólne dekorowanie stołów na przyjęcia).
Na podstawie testów kompetencji wykonanych zarówno przed rozpoczęciem kursu jak i po można stwierdzić znaczący wzrost nabycia w/w kompetencji.
Zajęcia odbywały się w formie warsztatów. Na kursach zostały wykorzystane pomoce dydaktyczne i wyposażenie zakupione w ramach projektu. Każdy z uczniów dostał materiał dotyczący danego modułu oraz mógł zabrać gotowy wyrób (ciastka, sałatki itp.), które sam zrobił na ćwiczeniach.
Dla wszystkich uczniów kończących projekt zaplanowane jest również 2 godziny wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego grupowego i 1 godzina wsparcia doradztwa indywidualnie.


Dwójka naszych uczniów bierze udział w programie Stypendiów dla uczniów zdolnych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach w/w projektu.
Jest to pomoc materialna w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły z przeznaczeniem na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, które mają na celu rozwijanie kompetencji zawodowych. Stypendia w kwocie 10 tysięcy złotych otrzymują 2 uczennice z klasy IIIa.

Skip to content