Oferta Zespołu Szkół

 

Do szkoły przyjmowani są uczniowie z Gminy Miejskiej Kraków na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z innych gmin na podstawie orzeczenia i skierowania organu prowadzącego na wniosek starosty powiatu.

W skład Zespołu wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71

2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

3. Branżowa Szkoła I stopnia nr 31 z warsztatami

4. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Typy niepełnosprawności uczniów

 niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

– niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– niepełnosprawności sprzężone

Kształcenie zawodowe
W Branżowej Szkole I stopnia uczniowie mogą kształcić się w zależności od potrzeb w następujących zawodach: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca. Praktyki odbywają się w szkolnych warsztatach, stołówce szkolnej, Centrum Kształcenia Praktycznego i w zakładach pracy.

Szkoła prowadzi kształcenie na kursach kwalifikacyjnych w zawodach: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca.

W szkole znajduje się ośrodek egzaminacyjny OKE dla kierunków: kucharz, cukiernik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca. Od 2000 roku szkoła organizuje Małopolski Konkurs Kucharsko-Cukierniczy dla uczniów szkoły zawodowej z udziałem grup zagranicznych.

Przysposobienie do pracy

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie nabywają wiadomości wykonywania pracy z zakresu różnych zawodów.

Baza jednostki
Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach. W budynku na os. Górali 18 uczą się dzieci z klas I-III. W specjalistycznie wyposażonych gabinetach zajęcia prowadzą logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, reedukatorzy, terapeuci stymulacji sensorycznej i biofeedback. Prowadzone są różne formy zajęć terapeutycznych, zajęcia o charakterze wyrównawczym i korekcyjno-kompensacyjnym. Szkoła posiada dobrze wyposażone warsztaty i pracownie technologiczne, 3 pracownie multimedialne, pracownię językową, bibliotekę multimedialną, pracownie komputerowe, studio terapii.   Szkoła wyposażona jest w windę dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz nowoczesne boiska i siłownię na świeżym powietrzu.

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.30 – 16.30.

We własnej  stołówce szkolnej zapewniamy obiady.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest przez pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców na każdym etapie kształcenia. Obejmuje terapię indywidualną i grupową, działania integrujące i adaptacyjne, zajęcia psychoedukacyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, poradnictwo i szkolenia dla rodziców, współpracę ze specjalistami i instytucjami zewnętrznymi.

Opieka medyczna
Opieka pielęgniarska w godz. 8.00 – 15.00 codziennie

Zajęcia pozalekcyjne
Dla uczniów organizowane są zajęcia pozalekcyjne sportowe, rekreacyjno-turystyczne, taneczno-wokalne, techniczno-plastyczne. Uczniowie biorą udział w wielu pozaszkolnych imprezach i przedsięwzięciach sportowych i artystycznych, projektach, konkursach, warsztatach, zielonych szkołach, obozach wypoczynkowych. Co roku organizowane są wyjazdy zagraniczne dla uczniów.

Realizowane  innowacje, projekty
Branżowa Szkoła I stopnia uczestniczyła w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce  i bierze udział w II edycji projektu. Realizowała  projekt „Edukacja bliżej natury” w ramach programu  „ERASMUS+”. Uczniowie i nauczyciele  uczestniczą w stażach zawodowych w Niemczech w ramach projektu Fundacji Internationaler Bund Polska.

Osiągnięcia uczniów, szkoły
Uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne osiągając wysokie wyniki, zdobywają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Biorą udział w zewnętrznych konkursach zawodowych i artystycznych.

W zawodach sportowych wojewódzkich i ogólnopolskich zajmują czołowe miejsca.  Szkoła w 2016 roku wygrała konkurs „Pnącza dla Krakowa” i „Ogrody Nowej Huty”.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
W zakresie działalności sportowej współpracujemy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Sportowym „Sprawni – Razem”.

Szkoła współpracuje z placówkami specjalnymi z Węgier, Słowacji, Niemiec, Czech, Szwecji prowadząc wymianę w zakresie artystycznym, sportowym i kształcenia zawodowego.

W zakresie kształcenia zawodowego naszymi partnerami są zakłady pracy takie jak: MPO, POLAN, Hotel Grand Feliks, Hotel Sympozjum, Hotel Andels, Cukiernia Adam Adamek, FHU „ESKO”, Restauracja Polakowski oraz Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Skip to content