Historia Zespołu Szkół

Wiosną 1959 r. na spotkaniu z ministrem oświaty kierownicy szkół Nowej Huty wystąpili z wnioskiem o utworzenie szkoły specjalnej. 1 września 1959 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie organizuje Szkołę Podstawową nr 71, którą umieszczono w dwóch salach Domu Kultury przy ul. Bulwarowej 19. 5 września naukę rozpoczęło 11 uczniów w klasie II i III, a pod koniec roku szkolnego uczyło się już 34 uczniów. Pierwszymi nauczycielkami były p. Eugenia Górska i pełniąca funkcję kierownika p. Eugenia Pater.

W 1960 r. szkołę przeniesiono do osobnego pawilonu w budynku Szkoły Podstawowej nr 92. Naukę rozpoczęło 44 uczniów w klasach I, III i IV. Kierownikiem zostaje p. Julian Wiński. Pierwsi absolwenci opuszczają szkolę w 1964 r.

Od 5 września 1966 r. szkoła zajmuje na zasadach sublokatorskich 11 pomieszczeń w lewej części budynku w Szkole Podstawowej nr 82 na os. Sportowym 28. Ciągle rośnie liczba uczniów. Kierownikiem szkoły zostaje p. Kazimierz Czupryna. W 1967 r. zorganizowano gabinet psychologiczny. Dla dzieci słabszych utworzono „klasy życia”, które dały początek szkoły na os. Mogiła 7.

W 1968 r. szkoła otrzymuje cały budynek na os. Sportowym 28. Uczniowie zaczynają kształcić się w cyklu 8-letnim. W 1969 r. na wniosek Rady Pedagogicznej w 10-lecie istnienia szkoła otrzymuje imię prof. Marii Grzegorzewskiej.

Od 1970 r. obowiązki dyrektora pełni p. Janina Szymańska. 1 stycznia 1971 r. działalność rozpoczyna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 na os. Mogiła 7, której uczniowie uczą się również w budynku na os. Sportowym 28. Pierwszymi kierunkami kształcenia są krawiec i monter. Od 1973 r. w budynku na os. Sportowym działają warsztaty ślusarskie i monterskie. Rozpoczęto prace nad programami nauczania i podręcznikami. Obowiązki dyrektora obejmuje p. Kazimiera Słowik.  W 1974 r. szkołę zawodową opuściło pierwszych 34 absolwentów.

 

W 1977 r. szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 1 lipca na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania o połączeniu szkół powstaje zbiorczy zakład szkolny – Zespół Szkół Specjalnych. Dyrektorem zostaje p. Zygmunt Szymański. W ZSS pracuje 49 nauczycieli, uczy się 411 uczniów. Budynek na os. Mogiła 7 przejmuje nowo utworzona Szkoła Życia.

W 1980 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania wyraziło zgodę na rozpoczynanie roku szkolnego dla szkoły podstawowej i zawodowej w tym samym terminie tj. 1 września. W szkole powstaje Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą.

Od 1981 r. funkcję dyrektora obejmuje p. Antonina Micek. Zespołowi Szkół nadano wspólne imię prof. Marii Grzegorzewskiej. W latach 1986-1989 tworzy się nowe kierunki kształcenia – ogrodnik, murarz, mechanik. Odbywają się uroczyste obchody 100-lecia urodzin patronki szkoły prof. Marii Grzegorzewskiej. Organizowany jest ogólnopolski konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie”.

W latach 1990-1999 funkcję dyrektora pełni p. Alicja Tokarz. Nauczyciele Zespołu Szkół aktywnie biorą udział w Ogólnopolskich Sejmikach Szkolnictwa Specjalnego i współpracują z WSiP-em opracowując nowe podręczniki. Nauczyciele wychowania fizycznego zakładają Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”. Dzięki jego działalności reprezentacja Polski zdobywa mistrzostwo Europy w piłce nożnej na paramistrzostwach w Wielkiej  Brytanii.

Od 1999 r. funkcję dyrektora pełni p. Anna Kosińska. Szkoła nawiązuje współpracę z placówką z Nowej Wsi na Słowacji i Fundacją Gateway w Anglii. Przy szkole powstaje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski „Arkadia”. Wchodzi reforma edukacji. W Zespole Szkół Prezydent Miasta Krakowa powołuje nową szkołę o 3-letnim cyklu nauczania – Gimnazjum nr 71. Organizowany jest pierwszy Festiwal  Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Lajkonik”.

W 2001 r. odbywa się I Małopolski Konkurs Kucharsko-Cukierniczy i Małopolska Konferencja Szkolnictwa Specjalnego. Odbywa się wymiana młodzieży ze szkoły zawodowej z Wielką Brytanią. Szkoła otrzymuje nowe komputery, ma dostęp do Internetu, tworzy własną stronę internetową.

W 2002 r. patronat nad III Międzynarodowym Festiwalem Radości i Uśmiechu „Lajkonik” objęła prezydentowa – p. Jolanta Kwaśniewska. Grupa młodzieży uczestniczy w projekcie wymiany z Włochami, przebywa w Tempio na Sardynii w ośrodku „Piccolo Principio”.

W 2003 r. w szkole odbywa się Międzynarodowa Konferencja pod patronatem Kuratora Oświaty „Szanse Edukacyjne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Polsce i Krajach Unii Europejskiej”. Od 2004 r. uczniowie zdają pierwsze egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W Zespole Szkół powołano ośrodek egzaminacyjny dla kierunku kucharz małej gastronomii.

7 lipca 2004 r. założona zostaje Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1. Zespół Szkół otrzymuje numer 14. W sierpniu Prezydent Miasta przekazuje na potrzeby placówki budynek po przedszkolu na os. Górali 18. Szkoła otrzymuje wyposażenie z funduszy unijnych – pomoce dydaktyczne, pracownie komputerową, gabinet do terapii i stymulacji sensorycznej biofeedback.

W lipcu 2007 r. powołana zostaje I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Po dwóch latach nauki pierwsza uczennica zdała maturę.

(Decyzją ustawy MEN z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty następuje wygaszanie niektórych typów szkół ponadgimnazjalnych, w tym dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.)

W 2009 r. obchodziliśmy Jubileusz 50 lecia szkoły.

Od 2009 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Dać szansę” – Niepełnosprawny sprawnym pracownikiem.

W 2011 r. rozpoczęliśmy cykl projektów „Zawodowe drogowskazy” i „Przyjazny świat”.

W 2012 r. zakończyło działalność Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające.

W 2014 r. – zostały otwarte nowego boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły.

2015 rok to wdrożenie Projektu UE Erasmus+. Edukacja bliżej natury – mobilność nauczycieli w kontekście rozwoju kompetencji zawodowych.

Efektem projektu UE Erasmus + było zbudowanie w 2016 roku „Zielonej klasy” przeznaczonej do edukacji przyrodniczej i sportowo – rekreacyjnej.

Od 2016 roku zrealizowaliśmy kolejny nowatorski Projekt „Szkoła Teatralna” we współpracy z Fundacją „Nie tylko…” kształtujący umiejętności sceniczne osób niepełnosprawnych i rozpoczęliśmy cykliczne wystawianie spektakli.

Także w 2016 roku zorganizowaliśmy międzynarodowy Projekt „Jestem artystą” (uczniowie nawiązali dialog artystyczny z twórcami profesjonalnymi). Zakończony wernisażem i aukcją prac.

W 2017 r. Dyrektor Anna Kosińska odchodzi na emeryturę.

Od września 2017 r. – Dyrektor Stanisław Wydra staje na czele szkoły.

W 2017 roku reaktywujemy Harcerstwo. Drużyna Harcerzy Młodszych (SP) „Czarne stopy” i Drużyna Harcerzy Starszych (SPP ) „Tropiciele”.

W 2017 roku Szkoła otwiera WWRD (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka) wychodząc naprzeciw specjalnym potrzebom najmłodszych dzieci.

W kolejnym 2018 r. – Rozpoczyna działalność Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”. W tym samym roku odbył się pierwszy koncert charytatywny zatytułowany „Dzieci dzieciom”. Uczniowie naszej szkoły prezentują swoje umiejętności artystyczne.

W 2018 roku uczestniczymy w kolejnym projekcie UE Erasmus + „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”.

2018 rok zapisze się w naszej pamięci wydaniem naszego szkolnego kalendarza.

W 2019 roku obchodziliśmy Jubileusz 60 lecia naszej Szkoły.

W 2020 r. ufundowano nowy Sztandar Szkoły na 60 lecie jej istnienia.

W 2021 r. powstaje świetlica dla dzieci młodszych (klasy I-III w drugim budynku). I w tym samym czasie napisano i skomponowano nowy Hymn Szkoły.

Od 2022 r. uczestniczymy w Projekcie UE Erasmus + dla nauczycieli: Nauczyciele ZSS nr 14 otwierają się na Europę”. Obserwacja zajęć, metod pracy i innych systemów edukacji.

W 2022 r. powstaje „Ogród Serc” im M. Grzegorzewskiej przy naszej szkole. Instalacje pełnią rolę terapeutyczną, służą także do relaksu i wyciszenia.

Rok 2022 stoi pod znakiem harcerskiego projektu „Leśna sala”, który zaowocował powstaniem miejsca do edukacji przyrodniczej w budynku szkolnym.

Skip to content