Legitymacje i świadectwa

Informacja dotycząca wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów i świadectw szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 14

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635z poźn. zm).

  1. Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. ( pobierz załącznik nr 1 )

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczniowie mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się  o duplikat ( pobierz załącznik nr 2 ).
    2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
    3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
    4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej  do 7 dni.
  2. Świadectwa szkolne – duplikaty

1.W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem ( pobierz załącznik nr 3 ) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
– rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
– roku ukończenia szkoły / klasy.
2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
3. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
4. Termin wydawania duplikatu do 14 dni.

 III. Opłaty

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe:
Bank PKO BP   numer konta: 41 1020 2892 0000 5502 0590 9488
nazwa odbiorcy:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 14         os. Sportowe 28   31-966 Kraków

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (duplikat legitymacji lub świadectwa).

Aktualny cennik wystawiania duplikatów:
9 zł –  duplikat legitymacji
26 zł – duplikat świadectwa