Gimnazjum

Gimnazjum Nr 71 powstało na fali reformy systemu edukacji w roku 1999 i realizuje nauczanie dla młodzieży z obniżonymi możliwościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i ze sprzężeniami. Klasy liczą od 8 do 15 uczniów. Dla każdego z nich nauczyciele i specjaliści opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w oparciu o obowiązującą podstawę programową szkół ogólnodostępnych. Po klasie III młodzież przystępuje do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole często przychodzą z bagażem negatywnych doświadczeń wyniesionych ze szkół masowych. Są nieśmiali, wycofani, nie wieżą we własne siły, bo do tej pory odnosili w większości niepowodzenia. Nasza praca nad zmianą ich nastawienia do siebie opiera się na szeroko pojętej indywidualizacji i dostosowaniu wymagań. Akceptacja i zrozumienie ucznia, pomoc w osiągnięciu choćby niewielkich sukcesów, także wsparcie w ramach terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedii, rehabilitacji ruchowej, biofeedbacku, zajęć wyrównawczych i przygotowujących do egzaminu po klasie III przynosi oczekiwane efekty. Uczniowie dobrze czują się w naszej szkole, ponieważ ich problemy są traktowane poważnie. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o przyjazną atmosferę, a w dziedzinie nauczania stosuje aktywizujące metody i formy pracy. Dla uczniów z problemami zdrowotnymi lub zaburzeniami w zachowaniu istnieje możliwość organizacji nauczania indywidualnego. Młodzież korzysta z pracowni komputerowej, z Internetu, biblioteki multimedialnej oraz kilku sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne.

W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła oferuje zajęcia sportowe, wyjścia na basen, zajęcia plastyczno-techniczne, udział w zespole taneczno-wokalnym „Nastolatki”. Możliwość nawiązania przyjacielskich relacji z rówieśnikami, wspólnego śpiewu i zabawy dają uczniom spotkania w ramach „Przystanku Przyjaźń” organizowanego 2 razy w miesiącu. Gimnazjaliści pod opieką nauczycieli biorą udział w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych, a w III klasie podczas lekcji religii przygotowywani są do sakramentu bierzmowania.

W trakcie wyjazdów na liczne zawody sportowe, występy artystyczne, wycieczki krajowe i zagraniczne (m.in. do Szwecji, Francji), a także konkursy uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia społeczne. Osiągają znaczące sukcesy sportowe.

Wsparcie młodzieży w prawidłowym rozwoju emocjonalno-społecznym oraz wychowaniu jest istotnym celem naszej szkoły. Realizujemy go poprzez udział gimnazjalistów w różnych projektach edukacyjno-terapeutycznych. Należą do nich m.in. projekt Pt. „Azymut kariery edukacyjno-zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską i program profilaktyki palenia tytoniu Pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Zajęcia organizowane w formie warsztatów i pracy indywidualnej z psychologiem lub pedagogiem pomagają uczniom w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących wyboru zawodu oraz przygotowują do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Z myślą o dzieciach, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach z klasą stworzono możliwość zdobywania wiedzy w formie nauczania indywidualnego.