Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych w zawodach: cukiernik, kucharz.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat).
Kursy odbywają się w formie stacjonarnej. Czas trwania kursu to 1 rok.
Szkoła oferuje doświadczoną kadrę nauczycielską i nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu.
Uczestnik kursu, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Na kwalifikacyjne kursy zawodowe można zgłaszać się:
• osobiście: w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14.00;
Rekrutacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe będzie przeprowadzana w terminach od 07.06.2021 r. do 25.06.2021 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów: 28.06.2021 r.

 


Regulamin rekrutacji na kursy kwalifikacyjne organizowane w Zespole Szkół nr 14

PODSTAWA PRAWNA:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty z póź. zmianami;
b) Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
c) Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
e) Rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Informacje ogólne
§ 1.
1. Od roku szkolnego 2021/2022 planowany jest nabór słuchaczy na Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe:
HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie potraw (kucharz)
SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych (cukiernik)

Warunki przyjęcia
§ 2
1. Słuchaczami kursu mogą zostać osoby dorosłe, (które ukończyły 18 lat):
1) absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych.


2. Kandydat składa w sekretariacie szkoły pisemną deklarację udziału w kursie w terminie do 25.06.2021r. Wzór deklaracji można otrzymać w sekretariacie lub pobrać TUTAJ.


3. Wraz z deklaracją należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) deklaracja uczestnictwa wypełniona przed rozpoczęciem zajęć na kursie zawierająca dane osobowe uczestnika kursu niezbędne do zgłoszenia uczestników kursu do OKE, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem kursu oraz podpis uczestnika kursu,
2) ostatnie świadectwo ukończenia szkoły,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie,
4) zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

4. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Z postępowania rekrutacyjnego sporządza się stosowny protokół z listą osób przyjętych.


5. Zespół rekrutacyjny wypełnia karty kwalifikacyjne i sporządza protokół rekrutacji.


6. Lista zakwalifikowanych uczestników kursu zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły 28.06.2021 r.


7. W rekrutacji na kurs uwzględnia się kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu decyduje zespół rekrutacyjny.


8. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Mogą być zakwalifikowane do udziału w kursie pod warunkiem zwolnienia się miejsc na skutek rezygnacji lub skreślenia innych uczestników.