STOŁÓWKA SZKOLNA ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ JUŻ OD 3 WRZEŚNIA

U W A G A
R O D Z I C E !


Zapraszamy wszystkich chętnych
na pyszne domowe OBIADY

STOŁÓWKA SZKOLNA ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ
JUŻ OD 3 WRZEŚNIA


W CELU ZAPLANOWANIA POSIŁKÓW
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PROSIMY ZGŁASZAĆ DEKLARACJĘ
DO POKOJU NR 10
LUB SEKRETARIATU

OBJĘCIE DOŻYWIANIEM – WYMAGA PODPISANIA STOSOWNEJ UMOWY
LUB DOSTARCZENIA DECYZJI MOPS/GOPS


Informacja dla Rodziców
dotyczy obiadów szkolnych
w roku szkolnym 2019/2020

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do dożywiania w stołówce szkolnej jest podpisanie umowy na dany rok szkolny lub przedłożenie decyzji MOPS lub GOPS (do pok. nr 10 lub sekretariatu).
2. Dla uczniów, którzy korzystali dotychczas z posiłków w szkole, warunkiem podpisanie kolejnej umowy, jest rozliczenie za poprzedni rok szkolny – brak zaległości w opłatach.
3. Opłata za obiady wnoszona jest wyłącznie na konto szkoły:
PKO BP 41 1020 2892 0000 5502 0590 9488
do 10 –go dnia miesiąca następnego po wykorzystanych posiłkach.
Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki podatkowe.
4. Obiad może być odwołany od dnia następnego, zgłoszenia pod numer telefonu (12 644-34-17 w.10 lub sekretariat w.27)
5. W przypadku nieobecności ucznia i sytuacji, kiedy obiad nie został odwołany, może on być odebrany „ na wynos”.
6. Przyjmuje się, że jeżeli uczeń jest zgłoszony na obiady na początku roku szkolnego – to jest planowany od początku każdego kolejnego miesiąca.
7. Rezygnacja z obiadów na kolejny miesiąc powinna być zgłoszona przez rodzica/opiekuna pisemnie i złożona u intendenta co najmniej tydzień przed końcem miesiąca.