Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO

Szkoły Podstawowej nr 71

Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok w miarę posiadanych wolnych miejsc. Rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna). Postępowanie rekrutacyjne prowadzi powołana przez dyrektora Komisja.

Podstawą  przyjęcia ucznia jest:

– orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

– skierowanie wydane przez Urząd Miasta Krakowa (dla uczniów zamieszkałych w Krakowie)

– skierowanie Starosty powiatu krakowskiego (dla uczniów zamieszkałych poza Krakowem).

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Od września 2017 roku szkoła przyjmuje dzieci  od 3 roku życia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.  Podstawą zakwalifikowania dziecka na zajęcia  jest orzeczenie specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

ZASADY REKRUTACJI DO

Branżowej Szkoły I stopnia nr 31

Szkoła prowadzi rekrutację na  kierunki kształcenia zgodnie z  potrzebami uczniów w ustalonych przez szkolę terminach. Rekrutację prowadzi powołana przez dyrektora Komisja.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego kandydata.

Kandydaci do Szkoły Zawodowej  składają  następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie do szkoły

– aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etap szkoły zawodowej

– aktualna opinia psychologiczno-pedagogiczna

– świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum, a po zakończeniu roku szkolnego świadectwo ukończenia gimnazjum

– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– zaświadczenie lekarz profilaktyka o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia w zawodzie, na kierunkach branży gastronomiczno-usługowej wymagane są badania SANEPID

– dwa zdjęcia do legitymacji

– karta zdrowia ucznia

– orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli uczeń takie posiada)

– skierowanie wydane przez Urząd Miasta Krakowa (dla uczniów zamieszkałych w Krakowie)

– skierowanie Starosty powiatu krakowskiego (dla uczniów zamieszkałych poza Krakowem).

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły  następuje  w dniu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

W przypadku większej liczby  kandydatów   na kształcenie w danym zawodzie niż  miejsc , którymi dysponuje szkoła  w postępowaniu rekrutacyjnym  brane są pod uwagę następujące kryteria: wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny z przedmiotów: język polski i matematyka, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, osiągnięcia  w konkursach,  aktywność społeczna.  W rekrutacji uwzględnia się również warunki zdrowotne  do wykonywania danego zawodu oraz  kryteria określone w przepisach prawa oświatowego. Listę przyjętych kandydatów umieszcza się na tablicy ogłoszeń szkoły do dnia 30 czerwca danego roku.

Kandydat ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji do dyrekcji w terminie 7 dni  od ogłoszenia wyników rekrutacji.

W przypadku wolnych miejsc i spełnienia w/w wymogów, dyrektor może przyjmować uczniów w trakcie roku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Zasady rekrutacji  na  zawodowe kursy kwalifikacyjne

Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w zawodach w których kształci. Nabór odbywa się w  czerwcu i w przypadku wolnych miejsc dodatkowo w sierpniu.

Kandydat składa deklarację (wniosek) udziału w kursie, świadectwo ukończenia  szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenie lekarza profilaktyka o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Na kierunkach branży gastronomiczno-usługowej wymagane są badania SANEPID-u. W przypadku większej ilości kandydatów niż wolnych miejsc, pierwszeństwo mają osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się kryteria określone w przepisach prawa oświatowego.Listę przyjętych kandydatów umieszcza się na tablicy ogłoszeń szkoły do dnia 30 czerwca danego roku.

Deklaracja udziału w kursie kwalifikacyjnym